ALGEMEEN:

U kunt er van overtuigd zijn dat wij, indien u besluit uw woning door ons te laten bouwen of verbouwen alles in het werk zullen stellen om het door u aan ons gegeven vertrouwen waar te maken.
Het is ons streven binnen de gegeven prijs, een zo goed mogelijk product te leveren
Onderstaand vind u een overzicht van de gang van zaken volgend op het tekenen van de opdracht of aannemingsovereenkomst.

OPDRACHT EN AANNEMINGSOVEREENKOMST:

In deze overeenkomst gaan koper en verkoper beide verplichtingen aan , waarbij koper zich ondermeer verplicht tot betaling van de koopprijs en de verkoper zich verplicht tot de uitvoering van het project alsmede een correcte oplevering conform op papier overeen gekomen afspraken.
Deze overeenkomst wordt door beide partijen getekend, vanaf dat moment mag u zich rekenen tot een gewaardeerde klant van onze onderneming en wordt u ook als zodanig behandeld.

TERMIJNBETALINGEN:

Als de projectkosten meer bedragen als 10.000,00 euro wordt koper verzocht een verklaring kredietwaardigheid en of bankgarantie te overleggen,dit is bij bedragen onder dit bedrag niet per definitie noodzakelijk.
Over de verschuldigde maar nog niet betaalde termijnen wordt de bij wet vastgestelde rente berekend indien deze niet binnen de overeen gekomen termijn worden voldaan.
Bij het betalen van de termijnen dient u wel te wachten op de desbetreffende nota’s( en dus niet vooruit te betalen).

WIJZIGINGEN:

Bij de bouw en of verbouw van een huis of anderszins vind nog veel ambachtelijk werk plaats. Daardoor is het soms nodig om enkele wijzigingen door te voeren u krijgt van ons de garantie dat als er wijzigingen zijn door gevoerd dit nooit ten koste zal gaan van de kwaliteit en u krijgt deze wijzigingen dan ook als inlegvel bij de oplevering overhandigd, tezamen met eventuele tekeningen garantiecertificaten etc.

Voorts maken wij een voorbehoud ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiend uit de eisen die de overheid en/of nutsbedrijven hebben.

Wij kunnen voor deze afwijkende situaties geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

START WERKZAAMHEDEN EN OPLEVERINGSPROGNOSE:

Op het moment dat u en wij hebben getekend geven wij u een globale datum of week dat er met de werkzaamheden wordt aangevangen en wanneer de werkzaamheden ten uitvoer zullen zijn gebracht,wij moeten daar de nodige reserve in acht nemen omdat het bouwen en/of verbouwen van een huis nog al wat ambachtelijk werk met zich meebrengt. Als het hard vriest kan er niet worden gemetseld, geschilderd etc. U zult begrijpen dat wij een slag om de arm moeten houden bij het noemen van een prognose van de oplevering. In een later stadium kunnen die prognoses natuurlijk steeds gedetailleerder worden.

UW HUIDIGE WONING(in geval van nieuwbouw)

Bij de verkoop van uw huidige woning adviseren wij u in de verkoopakte een clausule op te nemen,waarin de datum van leegkomen variabel wordt gesteld.
Ook terzake van een datum van uw huurwoning raden wij u aan de grootst mogelijke voorzichtigheid te betrachten.
Wacht u onze opleveringsbrief af, alvorens u definitieve maatregelen treft.
Natuurlijk streven wij ernaar de prognose voor oplevering zo nauwkeurig mogelijk te maken. Tal van omstandigheden echter,wij noemden reeds enkele,kunnen, zeker als de bouw in de winter of het vroege voorjaar van start gaat, een opschuiving veroorzaken.
Strikt juridisch genomen is opdracht en aannemingsovereenkomst een leidraad ten aanzien van het opleveringstijdstip.
Over het algemeen echter is de opleveringsdatum ruim genomen.

OPLEVERING:

Wanneer het project gereed is,krijgt u van ons bericht om samen met ons de uitgevoerde werkzaamheden te inspecteren.
Bij deze eerste oplevering worden de door u of ons geconstateerde punten op papier gezet en binnen een dan te bepalen termijn hersteld.
Inmiddels heeft u een eindafrekening van ons ontvangen, als u aan al uw financiële verplichtingen hebt voldaan, ontvangt u de sleutels van uw woning.
Wij hebben dan nog wel een of twee dagen nodig om de geconstateerde “foutjes” te verhelpen, regel uw verhuizing dus niet op dezelfde dag als de oplevering.

ONDERHOUDSTERMIJN:

Ongeveer 3 maanden nadat u de sleutels hebt ontvangen,krijgt u van ons de gelegenheid om te berichten of alle eerder geconstateerde onvolkomenheden zijn verholpen en of nieuwe onvolkomenheden na de oplevering zijn ontstaan,die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het “werken” van materialen.
Bij kleine onvolkomenheden moet u met een belangrijk ding rekening houden: een huis wordt met “levende” bouw materialen gebouwd/verbouwd, materialen die nog kunnen gaan “werken” zoals dat in bouwtermen heet.
Dat betekend bijvoorbeeld dat er in hoeken bij stucwerk haarscheurtjes kunnen ontstaan.dat is niets ernstigs;ze worden veroorzaakt door uit uw huis wegtrekkend vocht.
Deuren kunnen gaan klemmen,omdat hout moet “wennen” aan een andere temperatuur en vochtigheidsgraad. Deze kleine dingen kunnen nooit worden voorkomen. Nadat alle onvolkomenheden zijn verholpen wordt koper geacht aan zijn verplichtingen te hebben voldaan.

GARANTIE:

Op al onze werken geven wij mits anders is overeen gekomen 10 jaren garantie die ingaan op het moment dat het project is opgeleverd en volledig is betaald door koper.

Van garantie zijn uitgesloten: vernieling, braak en/of onzorgvuldig gebruik alsmede normale slijtage en door u aangebrachte aanpassingen en/of wijzigingen.

PRIJSSTIJGINGEN:

De met u overeen gekomen prijs staat vast met uitzondering van het BTW tarief.
Loon en materiaalkostenstijgingen tijdens de bouw zijn voor onze rekening en risico, mits anders is overeen gekomen in offerte.


Indien u nog vragen hebt stelt u zich dan in verbinding met ons bedrijf wij staan u graag te woord.

AANVULLENDE VOORWAARDEN:

Als u opdracht geeft om bepaalde werkzaamheden uit te voeren stelt u uw grond ter beschikking van opdrachtnemer om bouwmaterialen etc. te kunnen stallen, een en ander zal gedurende de werkzaamheden enige overlast in de buurt kunnen veroorzaken.

Wij verzoeken u dan ook om voortijdig uw directe omgeving van uw (ver)bouwplannen op de hoogte te stellen.
U moet ten slotte nog uw hele leven in deze buurt wonen en wij als bedrijf hebben een naam hoog te houden, ook in uw buurt!

MKG BOUWBEDRIJF behoud zich het recht voor om bij de werkzaamheden een reclamebord te plaatsen op een door ons te bepalen zichtbare plaats.